(ติวยังไงให้สอบผ่าน? มีคำตอบ)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม)

06/ต.ค./2016 02:31:35 โดย sheetjula017
0
803

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ รวมจำนวน 207 อัตรา
1 วิศวกร  (ระดับ 4 ) ป.ตรี (ระดับ 5  )ป.โท
2 เศรษฐกร  (ระดับ 5) ป.โท
3 สถาปนิก  (ระดับ 4) ป.ตรี
5 เลขานุการ   (ระดับ 5)ป.โท
6โปรแกรมเมอร์  (ระดับ 4) ป.ตรี
7 นิติกร  (ระดับ 4) ป.ตรี
8 พนักงานสถิติ  (ระดับ 4) ป.ตรี
9 พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ระดับ 4)ป.ตรี
10 พนักงานการเงิน  (ระดับ 4) ป.ตรี
11 พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ  (ระดับ 4) ป.ตรี
12 พนักงานตรวจสอบ  (ระดับ 4) ป.ตรี
13 พนักงานบริหารพัสดุ  (ระดับ 4) ป.ตรี
14 พนักงานทรัพยากรบุคคล  (ระดับ 4) ป.ตรี
15 พนักงานบริหารงานทั่วไป  (ระดับ 4) ป.ตรี
16 พนักงานรักษาความปลอดภัย  (ระดับ 4) ป.ตรี
17 พนักงานกู้ภัย  (ระดับ 4) ป.ตรี
18 ช่าง (ระดับ 3)  ปวส.

แนวข้อสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) 
รายละเอียดประกอบด้วย
1.แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4.ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


แนวข้อสอบรฟม. พนักงานบริหารพัสดุ
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office
6 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
7 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
10 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
11 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล [รฟม] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
7 การบริหารทรัพยากรบุคคล
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
12 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
13 การวางแผนกำลังคน
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ รฟม.พนักงานบริหารงานทั่วไป
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
7 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
11 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบพนักงานสถิติ (รฟม)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
7 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
9 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบการจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล


แนวข้อสอบวิศวกร(โยธา) รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 แนวข้อสอบโครงสร้างและคอนกรีต
7 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
8 แนวข้อสอบ RC การเสริมเหล็ก อัตนัย
10 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
11 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบ วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร) รฟม
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร Electrical Communication
9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
10 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบ วิศวกร (เครื่องกล) รฟม
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
6 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8 แนวข้อสอบ กลศาสตร์วิศวกรรม
9 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

แนวข้อสอบ วิศวกร ระดับ4 (ไฟฟ้ากำลัง) รฟม
1 ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 ความรู้ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System)
6 ระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
MP3 - P047 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
---------------------------------------------------------------
>>อ่านเพิ่มเติม  http://sheetchula002.blogspot.com/2016/09/update-207.html

>>กดติดตามข่าวเปิดสอบที่  https://www.facebook.com/1751798805077512


มี 3 แบบให้เลือก

สั่งเป็นไฟล์pdf409บาท สามารถปริ้นออกมาอ่านได้ (ส่งรวดเร็วทันใจ รอรับได้ ไม่เกิน 3 ชม.)

สั่งเป็นหนังสือ 799 บาท รวม EMS(อัพเดทใหม่ล่าสุด)

สั่งเป็นชุดติว(เสียงบรรยาย) 1,500 บาท รวม EMS

((โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต))


>สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ
TEL:063-495-9042 LINE:@evi5265g

 และชำระค่าสินค้าและบริการ <
เลขที่บัญชี 012-3-74746-1 กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี  Ratchakrit  Wichayapus (นายรัชกฤต วิชญาพัส)
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งที่สอบและหน่วยงานที่สอบมาที่ LINE:@evi5265g  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments