วินัย ดะห์ลัน

19/ธ.ค./2012 09:36:12 โดย ADB
1
3798
ตำแหน่งปัจจุบัน
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาลิพิดและไขมัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[แก้] หน่วยงานและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์: 0-2218-1054 โทรมือถือ: 0-5188-1183 โทรสาร: 0-2218-1105
 
[แก้] ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วท.บ.(ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519
 ปริญญาโท วท.ม.(โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
 ปริญญาเอก Docteur en Biologie Medicale Appliqu? (grand distinction), Faculty of Medicine and Pharmacy, St-Pierre Hospital, Universit? Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium, 1989
[แก้] สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
 ลิพิดวิทยา, ชีวเคมีทางการแพทย์, วิทยาศาสตร์ฮาลาล
[แก้] ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 หัวหน้าแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม (Holistically Integrated Halal Science and Technology System หรือ Hogistics) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกเพื่อขยายโอกาสการส่งออก งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ พ.ศ.2553-2555
 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ IMT-GT เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองฮาลาล (โครงการต่อเนื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย) งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ พ.ศ.2550-2552
 แผนงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ พ.ศ.2547-2549
 หัวหน้าโครงการวิจัย งานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จ
[แก้] ประสบการณ์
 การประชุม/อบรม/ดูงาน มากกว่า 200 ครั้งใน 40 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักแซมเบิร์ก, เยอรมนี, เยอรมันตะวันออก, ฝรั่งเศส, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, ตุรกี, อังกฤษ, สก็อตแลนด์, อียิปต์, โมรอคโค, อัลจีเรีย, อัฟริกาใต้, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไนดารุสลาม, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน, อินเดีย, บังคลาเทศ, ศรีลังกา, ภูฏาน, ปากีสถาน, ยูเออี, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์, บาห์เรน, จอร์แดน, คูเวต, อิสราเอล, ปาเลสไตน์, ออสเตรเลีย) การบริหารและวิชาการ ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หัวหน้า ศูนย์วิจัยวิทยาลิพิดและไขมัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อดีต คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543-2551)
 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเกษตร รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) (2553-2554)
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์) (2552-2554)
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2553-2554)
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์) (2540)
 คณะกรรมการอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
 คณะกรรมการแผนและพัฒนาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย กระทรวงสาธารณสุข
 ที่ปรึกษาโภชนาการ เมนูอาหารพิเศษ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 (2541), การแข่งขันกีฬาคนพิการเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 (2542), การชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 (2546), กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 (2548)
 คณะทำงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฮาลาล กระทรวงพาณิชย์ (2553)
 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาล สำนักนายกรัฐมนตรี (2552-54)
 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล สำนักนายกรัฐมนตรี (2545-48)
 คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (2542-54)
 คณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (2548-50)
 คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล (2548-50)
 คณะกรรมการบริหาร สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (2551-53)
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (2550-52)
 นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร (2540-2543)
 คณะอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (2552-54)
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา (2547-48)
 การสอน อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ครัวการบินไทย ฯลฯ
 งานประพันธ์ หนังสือมากกว่า 15 เล่ม
 บทความในนิตยสาร หนังสือ มากกว่า 3,000 ชิ้น
 
[แก้] เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (2554)
 รางวัลชนะเลิศงานวิจัยและรางวัลอันดับ 3 ในงาน World Halal Research Summit 2011 รับจากอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (2554)
 เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (2551)
 IDCP’s Recognition Award for Halal Achievement จากประเทศฟิลิปปินส์ (2552)
 Halal Journal Award of Best Innovation in Halal Industry ณ ประเทศมาเลเซีย รับจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (2549)
 ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
 นิสิตเก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
 อาจารย์ดีเด่น ระดับหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
 
[แก้] ข่าวอัพเดท
 
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติอีกครั้งจากศูนย์อิสลามกลยุทธ์ศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจอร์แดน (The Royal Islamic Strategic Studies Centre)โดยได้ถูกบรรจุชื่อลงใน หนังสือ 500มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012 ( The Muslim 500; The World's 500 Most Influential Muslims) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เพิ่งได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมฮาลาลจากวารสารมาเลเซียฮาลาล โดยศูนย์ฯมีบทบาทด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริการฮาลาลผ่านการจัดนิทรรศการและความร่วมมือระดับภูมิภาคกับศูนย์ฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ดร.วินัยยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพีมพ์มากกว่า 30 บทความทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทความทางวิทยาศาสตร์และโภชนาการ มากกว่า 2 พันชิ้น และงานเขียนในนิตรสารรายสัปดาห์ 3 ฉบับติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 หนังสือ The World's 500 Most Influential Muslims ได้คัดเลือกและรวบรวมรายชื่อชาวมุสลิมจากทั่วโลก นำเสนอเป็น 500มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุด โดยคำนึงถึงบุคคลที่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบต่อชาวมุสลิม ทั้งด้านศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม โดยได้แบ่งประเภทของอิทธิพลเป็น 13 สาขา โดยในปีนี้ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ของการจัดอันดับรายชื่อ มีมุสลิมในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้มีชื่อติดอยู่ใน "500มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดในปี 2012" จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน เป็นคนไทย 2 ท่านคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนในสาขาการเมือง และรศ.ดร.วินัย ดะห์ลันในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชาวบังกลาเทศที่ทำงานในประเทศไทยอีก 1 ท่านคือ Mr.Abdus Sabur ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายมุสลิมอาเชี่ยน (Asian Muslin Action Network)แห่งมหาวิทยาลัยพายัพ ในสาขาประเด็นสังคม โดยประเทศที่มีมุสลิมติดอันดับอยู่มากที่สุดได้แก่สหรัฐอเมริกา จำนวน 41 คน นอกจากนี้ยังมี ปากีสถาน (26 คน) ซาอุดิอารเบียและอิยิปต์ (25 คน) อินโดนีเซีย (24 คน) จอร์แดนและอังกฤษ (21 คน) อิหร่านและอินเดีย (19 คน) ตุรกี (17 คน) มาเลเซีย (16 คน) เป็นต้น สำหรับรศ.ดร.วินัย ดะห์ลันเคยมีชื่อติดใน 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อมุสลิมโลก มาแล้วเมื่อปี 2010 ในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยา และกฎหมายhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
  

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19/ธ.ค./2012 09:40:48 โดย ADB »

1 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็น #1 เมื่อ: 20/ธ.ค./2012 06:30:49 »
อีกหนึ่งท่านที่เป็นมุสลิมที่มีศักยภาพของสังคมบ้านเรา

 


Facebook Comments