ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

09/มี.ค./2012 07:36:33 โดย ADB
1
6405ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลาประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขานิติศาสตร์เปรียบเทียบ ค.ศ 1986 จากมหาวิทยาลัยอิมามมุหัมมัดบินสุอูด นครริยาด ประเทศซาอุดีอารเบีย

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อิสลาม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์การทำงาน

    ผู้บริหารโรงเรียนบำรุงอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ 2529 (ค.ศ 1986) จนถึง พ.ศ 2540 (ค.ศ 1997)
    ตัวแทนกระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลามของประเทศคูเวตประจำประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ 1989 จนถึงปัจจุบัน
    สมาชิกสภาสูงสุดเพื่อกิจการมัสยิดโลกเมื่อครั้งการประชุม ณ นครมักกะหฺ เมื่อปี ค.ส 1989-2000
    คณะมนตรีสันนิบาตโลกมุสลิมเมื่อปี ค.ศ 1991 จนถึงปัจจุบัน
    ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลาม เมื่อปี พ.ศ 2539 (ค.ศ 1996)
    อธิการบดีมหาวิทยาอิสลามยะลา เมื่อปี พ.ศ 2541 (ค.ศ 1998) จนถึงปัจจุบัน
    ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาเอกชนภาคใต้ ปี พ.ศ 2546 (ค.ศ 2003)
    รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิสำนักงานจุฬาราชมนตรี เมื่อปี ค.ศ 2001 จนถึงปัจจุบัน
    คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ปี พ.ศ 2548 (ค.ศ 2005)

* สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ 2549 (ค.ศ 2006)

    อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
    อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะทีปรึกษา

    อดีตทีปรึกษาประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค.ศ 1998-2001
    ที่ปรึกษาประจำสำนักจุฬาราชมนตรี ค.ศ 1998 จนถึงปัจจุบัน
    ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 ค.ศ 1999-2002
    อดีตที่ปรึกษา พ.ต.ท 43 ปี ค.ศ 2000
    อดีตที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต 2 ปี ค.ศ 2000
    ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี
    ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวแห่งประเทศไทย ปี 2003
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีและยะลา
    ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
    คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.สสส.จชต ปี พ.ศ 2548 (ค.ศ 2005)
    ที่ปรึกษามูลนิธิจันทร์เสี้ยว ปี 2550


  


1 ความคิดเห็น

zakislandm
  ความคิดเห็น #1 เมื่อ: 10/ก.ค./2015 10:38:39 »
อ่านเเล้วได้ความรู้ที่ดีมากเลยนะครับ

 


Facebook Comments